Bærekraft og FN‘s bærekraftsmål

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. I Hennig-Olsen Is har vi en ambisjon om å drive en sunn virksomhet preget av ansvar for mattrygghet, medarbeidere, samfunn og miljø. Slik møter vi fremtidens muligheter og utfordringer på best mulig måte. 

Som et ledd i dette arbeidet har vi publisert en egen bærekraftsrapport for 2023. Her kan du lese om de ulike tiltakene vi har iverksatt i løpet av året – både de som har vært vellykkede, men også de utfordringene vi har støtt på.

Vi er vårt ansvar bevisst og kommuniserer åpent og ærlig om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (det man gjerne referer til som ESG-informasjon). Vårt bærekraftsarbeid er forankret på tvers av bedriften og med et eget bærekraftsteam som driver arbeidet med stødig kurs fremover. 

Vårt samfunnsansvar er bredt og mangfoldig. Vi er en aktiv og inkluderende arbeidsplass og vi følger strenge etiske retningslinjer for innkjøp. Med dette utgangspunktet skal vi fortsette å utvikle Hennig-Olsen Is på en miljøvennlig og bærekraftig måte, og kontinuerlig forbedre oss.  

Åpenhetsloven

I Hennig-Olsen håndplukker vi alle våre leverandører og skaper tillit og trygghet gjennom langvarige leverandørforhold og åpenhet. Iskremen du kjøper av oss skal du være trygg på at er produsert på en måte som sikrer mennesker, dyr og miljø i hele verdikjeden. Vi er på basisnivå hos Etisk Handel Norge og rapporterer årlig om bærekraft og leverandørforhold, som betyr at vi har sikret at vi leverer på Åpenhetsloven og dens grunnleggende prinsipper som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av verdikjeden vår. Du kan lese rapporten her. Lurer du på noe om dette, kan du kontakte oss på firmapost(a)hennig-olsen.no

FNs bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe de negative klimaendringene innen 2030. Gjennom vårt eget bærekraftsarbeid bidrar også vi i Hennig-Olsen Is til at verdenssamfunnet skal nå disse målene. Vi har i dag hovedfokus på fem av FNs bærekraftsmål:   

  3. God helse og livskvalitet

  5. Likestilling mellom kjønnene

  8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

  13. Stoppe klimaendringene

I tillegg er mål 17. Samarbeid for å nå målene en forutsetning for å lykkes med våre målsetninger.   

 

Slik jobber vi

Bærekraft angår alle avdelinger og vi har opprettet et eget tverrfaglig bærekraftsteam med medlemmer fra flere avdelinger som sammen sikrer at bærekraft er en naturlig del av det daglige arbeidet i hele bedriften. 

Vi har organisert Bærekraftsteamet ut fra vårt fokus på FNs bærekraftsmål og vår bærekraftstrategi.  

Vi er opptatt av å bidra til handel som fremmer bærekraftig utvikling. Som virksomhet har Hennig-Olsen Is stor påvirkningskraft som vi kan bruke positivt. Derfor jobber vi med å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å kombinere god drift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. I utfordrende råvaremarkeder som kakao, sukker, fett og vanilje, stiller dette ekstra høye krav til oss om å følge opp leverandører. For å tydeliggjøre våre holdninger har Hennig-Olsen Is vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp, som alle våre leverandører og samarbeidspartnere må signere og leve opp til. I 2021 ble all vår sjokolade Rainforest Allianse sertifisert. 

For å lykkes med bærekraftsarbeidet samarbeider vi tett med våre kunder, leverandører og andre relevante aktører i vår verdikjede. I tillegg er vi stolte medlemmer av Etisk Handel Norge og Klimapartnere Agder som styrker vår kompetanse på disse områdene. Når det er behov for å øke kunnskap og innsikt ytterligere samarbeider vi tett med bransjeinitiativer/næringen, forskningsinstitutter og akademia.  

Les vår siste rapport hos Etisk Handel her. 

Samarbeid Hennig-Olsen

Tidslilnje Hennig-Olsen

Mennesker og mangfold

Vi er en ansvarlig arbeidsgiver 

I over 50 år har Hennig-Olsen Is aktivt arbeidet for å skape en mangfoldig arbeidsplass. Vi er overbevist om at mangfold bidrar til å styrke kulturen i bedriften vår og gir oss innovasjonsevne.  I dag skaper medarbeidere fra omtrent 30 forskjellige nasjoner et rikt arbeidsfellesskap i bedriften. Hos oss skal alle, uavhengig av nasjonalitet, religion, kulturell bakgrunn, politisk ståsted eller seksuell legning bli verdsatt, respektert og inkludert.  Hver dag jobber vi for å skape en arbeidsplass hvor alle skal trives og få muligheten til å utvikle seg. Hos oss verdsetter vi ulikheter og har blant annet mottatt utmerkelser for bruk av mangfoldige arbeidsgrupper. 

Likestilling er en viktig del av mangfoldsarbeidet vårt. Vi er en av de første i Norge til å bli sertifisert i henhold til standarden «Likestilt Arbeidsliv». Likestilt Arbeidsliv er en sertifiseringsordning hvor hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold, samt å hindre diskriminering. Vår visjon er å skape en unik Hennig-Olsen Is-kultur basert på verdiene våre OTTO (Offensiv, Troverdig, Tydelig, Ordentlig), som alle våre medarbeidere kan identifisere seg med. 

Vi har jobbet med mangfold og bekjempet diskriminering i en årrekke. Det skal vi fortsette med! Fremover skal vi fokusere på alle de syv innsatsområdene i Likestilt Arbeidsliv:  

mennesker og mangfold ikoner

Likstillingsredegjørelse

I rapporten får du et innblikk i hvordan Hennig-Olsen Is jobber med å fremme likestilling og mot diskriminering, samt hvordan selskapet dokumenterer og redegjør for dette arbeidet. Resultatene fra lønns- og kjønnskartleggingen er også offentliggjort her.

Les rapport her

Miljø og klima

I Hennig-Olsen Is er vi sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljøstyringssystem). I praksis betyr det at vi må oppfylle strenge rapporteringskrav og vi blir jevnlig revidert av et eksternt firma. Her kan du lese mer om våre innsatsområder. 

Mer klimavennlige produkter 

Vårt mål er å bli en klimanøytral virksomhet. Når det gjelder klimagassutslipp har vi tidligere hatt fokus på egne utslipp fra fabrikken vår i Kristiansand. I 2021 engasjerte vi NORSUS (Norsk Institutt for Bærekraftforskning) til et samarbeidsprosjekt hvor vi gjorde et omfattende kartleggingsarbeid av vårt klimaavtrykk gjennom vår verdikjede. Prosjektet ble kalt «Iskremens klimaavtrykk» og har identifisert hvor vi har størst potensiale for fremtidig reduksjon av klimautslipp utover egen fabrikk. Iskremens klimaavtrykk hjelper oss å navigere riktig på veien mot å bli en klimanøytral virksomhet. 

Vi reduserer sløsing 

Vårt største klimagassutslipp i fabrikken er energiforbruk og utgjør omtrent 80 prosent. Vi har lenge hatt fokus på å optimere energiforbruket vårt og har gjennomført både små og store prosjekter. Vi har blant annet forbedret driften av fryseanleggene, byttet ut og oppgradert utstyr og gjenvinner vann og varme der vi kan. Det å drifte fabrikken vår så energieffektivt som mulig er noe av det viktigste vi jobber med. Vi skal fortsette å søke etter de mest energieffektive løsningene for vår fabrikk også i tiden fremover. 

Reduksjon av matsvinn er en naturlig del av vårt bærekraftsarbeid. Vi jobber med å minimere matsvinn i hele verdikjeden – fra å sikre råvarene inn til oss gjennom produksjonen og distribusjonen og helt til produktene er i butikk. De siste årene har vi utbedret store deler av fabrikken, noe som innebærer mer nøyaktige produksjonslinjer som bidrar til effektiv flyt og mindre svinn. Der det er mulig blir ren iskrem til nye produkter og iskrem som er til overs blir mat for noen heldige griser i Søgne. “Iskremens Klimaavtrykk” avdekket at råvarene vi bruker i iskremen er vår største kilde til klimagassutslipp. Denne innsikten gjør at arbeidet med å redusere matsvinn blir enda viktigere. Fremover vil vi fokusere enda mer på å redusere utslipp fra råvarene vi bruker. Dette innebærer blant annet innovasjon og produksjon av produkter.  

Råvarer 

Hos Hennig-Olsen Is legger vi vår stolthet i utmerket smak og kvalitet. Det krever gode råvarer. Vi erkjenner at flere av råvarene vi bruker er risikoråvarer og krever en tettere oppfølging fra vår side. Vi håndplukker derfor alle råvareleverandører for å sikre førsteklasses produkter og bærekraftig produksjon, og følger retningslinjene til Etisk Handel Norge. Dermed kan vi være sikre på at alt fra bær og frukter til vanilje, nøtter og kakao er av den beste kvalitet. På fabrikken produserer vi nemlig ikke bare iskrem, men også krokan, sjokolade, karamellsaus, sjokoladesaus, fruktsauser og syltetøy. Vår sjokolade er forsvarlig produsert og Rainforest Alliance sertifisert.  

Her i Norge er vi heldige, og vi har tilgang til norske meieriprodukter av ypperste kvalitet. Kremfløten skal være så fersk som mulig for å bevare den friske fløtesmaken. Hver morgen smaksbedømmer vi fløten for å sikre kvaliteten. Ekte norsk fløte er kanskje den aller viktigste ingrediensen i iskremen vår, men er også blant råvarene med høyest klimagassutslipp. Vi erkjenner at dette er en utfordring. For å svare på denne utfordringen eksperimenterer vi med frukt- og plantebaserte produkter som for eksempel vår plantebaserte serie Idyll. 

Mer bærekraftige emballasjeløsninger 

Emballasje har lenge vært et tydelig fokusområde for oss. Emballasjen er særdeles viktig for å sikre produktene våre slik at vi oppnår trygg og god mat og samtidig unngår matsvinn. Vi har gjort mange viktige tiltak, men fremdeles gjenstår det arbeid. I 2021 kom vi et steg videre ved å bytte ut plastskjeen og lokket på den folkekjære Softshaken med treskje og papplokk. Dette tiltaket sparer jorden for omtrent 13 tonn plast i året. I Hennig-Olsen er vi opptatt av å gjøre forbedringer også på de mer usynlige områdene som forbruker ikke ser eller kjenner til. Vi arbeider for eksempel med å redusere mengden jomfruelig plast i krympefilmen vår. Øvrige tiltak vi har gjennomført i de seneste årene er for eksempel:  

  • Redusert tykkelse på krympefilm, og tatt i bruk krympefilm med 30% resirkulert plast. Dette sparer oss for ca. 30 tonn sammenlignet med få år tilbake.
  • Redusert tykkelsen på maskinstrekkfilm, med en årlig besparelse på ca. 20 tonn.  
  • Tatt i bruk ny emballasje på Sørlandsis, årlig sparer vi ca. 50 tonn plast på dette. 
  • Lagt om folien på småis og multipack til monomateriale slik at den kan gjenvinnes. 

Men vi er ikke helt i mål og vi søker stadig å forbedre oss. Sammen med våre leverandører jobber vi med å øke andelen resirkulert plast i sekundæremballasje, fjerne unødvendig plast, designe for gjenvinning og mot forsøpling.  

 

Råvarer

Hos Hennig-Olsen Is legger vi vår stolthet i utmerket smak og kvalitet. Det krever gode råvarer. Vi håndplukker alle råvareleverandører for å sikre førsteklasses produkter og bærekraftig produksjon. Dermed kan vi være sikre på at alt fra bær og frukter til vanilje, nøtter og kakao er av den beste kvalitet. På fabrikken produserer vi nemlig ikke bare iskrem, men også krokan, sjokolade, karamellsaus, sjokoladesaus, fruktsauser og syltetøy.

Ekte norsk fløte er kanskje den aller viktigste ingrediensen i iskremen vår. Kremfløten skal være så fersk som mulig for å bevare den friske fløtesmaken. Hver morgen smaksbedømmer vi fløten for å sikre kvaliteten. Slik gir vi deg kremen av iskrem.

Helse

Myndighetenes kostholdsråd er klare, og fokuset på helse har aldri vært større. Samtidig stiller våre kunder høye krav til produktene vi lager. 

Mattrygghet er en viktig driver for oss og vi er ISO 22 000 Mattrygghet sertifisert. Det sikrer kontinuerlig fokus på hygiene og sikkerhet, fra råvare til produksjon og helt frem til isdisken. Produktene blir nøye merket slik at forbruker skal vite hva man legger i handlekurven når man kjøper et produkt fra Hennig-Olsen Is.  

Vi tilbyr sunnere produkter 

I Hennig-Olsen Is har vi lang tradisjon for å lage iskrem med naturlige ingredienser, for eksempel NUDE-serien som består av hele 80% frukt og bær. Vi har signert intensjonsavtalen for et sunnere kosthold og arbeider for å tilby et variert utvalg slik at alle kan nyte iskremen vår. Vi arbeider med å redusere tilsatt fett og sukker i hele porteføljen vår, noe som både innebærer å optimere oppskriftene våre, utvikle nye produkter og fokusere på porsjonsstørrelse.   

Vi samarbeider med Leger Uten Grenser 

Vårt engasjement strekker seg utover egne landegrenser. Gjennom samarbeid med Leger Uten Grenser og har vi blant annet bygget to feltsykehus og bidratt økonomisk til nødhjelpsarbeidet. Beløpene vi har bidratt med har vi utløst gjennom interne kampanjer hvor ansatte i team eller alene har gjennomført ulike fysiske eller mentale aktiviteter, hvor hver aktivitet gav poeng som utgjorde kroner donert til Leger Uten Grenser. På den måten har ansatte utfordret seg selv og styrket det interne arbeidsmiljøet.  

Vårt engasjement

Se våre engasjement