Etiske retningslinjer med krav til egen virksomhet og til leverandørkjeden

Vi i Hennig-Olsen Is arbeider for å fremme anstendige arbeids- og miljøstandarder i våre leverandørkjeder. Gjennom vår virksomhet skal vi påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å kombinere sunn og bærekraftig forretningsdrift med et tydelig ansvar for mennesker, samfunn og miljø. Vår målsetning er å positivt påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, dyrevelferd og vern av miljø, både i egen virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere.

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter Hennig-Olsen Is seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Hennig Olsen Is anser ansvarlig innkjøpspraksis som et viktig virkemiddel i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis, og tilstreber dette i innkjøpsarbeidet. Vi støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon.

Hennig-Olsen Is, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler.

Vi skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

For å tydeliggjøre våre holdninger har Hennig-Olsen Is vedtatt etiske retningslinjer for innkjøp (Code of Conduct). Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN? og ILO?konvensjoner som angir krav til arbeids- og menneskerettigheter, samt etiske og miljømessige krav.

Våre leverandører og samarbeidspartnere skal opptre i samsvar med våre etiske retningslinjer. Vi forventer også at våre leverandører forsikrer seg om at underleverandører, herunder leverandører og underleverandører bakover i distribusjonskjeden, opptrer i samsvar med våre etiske retningslinjer for innkjøp.

Dersom avvik oppstår, forventer vi at det iverksettes tiltak for utbedring av forholdene. Tidsrammen for gjennomføring av tiltakene avtales mellom leverandør og Hennig-Olsen Is. Ved gjentatte brudd på de etiske retningslinjene eller dersom leverandøren ikke viser vilje til å utbedre forholdene vil Hennig-Olsen Is vurdere å avvikle sitt kundeforhold til leverandøren eller samarbeidspartneren.

Våre leverandører skal videre ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandøren skal sørge for at slike klager kan fremsettes av arbeidere og eksterne parter så som lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Som en generell regel må leverandøren og leverandørens underleverandører følge sine respektive lands lovgivning. I de tilfeller hvor det er motsetning mellom relevante lover og regler og Hennig-Olsen Is sine etiske retningslinjer for innkjøp, skal den strengeste regelen gjelde.

For å synliggjøre betydningen av å etterleve Hennig-Olsen Is sine etiske retningslinjer, er bærekraftsmålene illustrert ved hver enkelt retningslinje. FNs bærekraftsmål er globale, felles mål som har som mål å utrydde ekstrem fattigdom, utjevne sosiale ulikheter og bremse klimaendringene.

FNs bærekraftsmål

 

Krav til forhold i leverandørkjeden

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1.      Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2.      Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

 1. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1.      Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2.      Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3.      Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

 1. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

3.1.      Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

nasjonal minstealder for ansettelse, eller minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2.      Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3.      Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4.      Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILOkonvensjonene 138 og182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i

skolepliktig alder.

 1. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1.      Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2.      Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

 1. Brutal behandling

5.1.      Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

 

 1. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1.      Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2.      Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3.      Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også sørge for tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4.      Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

 1. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1.      Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2.      Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3.      Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

 1. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1.      Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2.      Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3.      Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4.      Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

 1. Regulære ansettelser

9.1.      Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2.      Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3.      Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

 1. Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1.    Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

 1. Miljø

11.1.    Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.2.    Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

 1. Korrupsjon

12.1.    Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

 1. Dyrevelferd

13.1.    Dyrevelferd skal ivaretas i hele verdikjeden i henhold til gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning. Politiske eller kulturelle omstendigheter kan i enkelte tilfeller gjøre det utfordrende å etterkomme enkelte av disse kravene. I slike tilfeller er Hennig-Olsen Is åpen for å diskutere alternative tilnærminger og løsninger.